N-VA teleurgesteld in “erfgoedbeleid” Leuven

Op 13 juli 2012

N-VA Leuven kan weinig begrip opbrengen voor de manier waarop de huidige burgemeester en schepenen het onroerend erfgoed in Leuven links laten liggen en zich beperken tot een aankondigingspolitiek. Vandaag wordt over de Sint-Donatustoren in het stadspark gecommuniceerd dat het dossier is opgenomen op de lijst om subsidies te krijgen. Dit is slechts een eerste stap naar een oplossing en de oplossing komt van Erfgoed Vlaanderen en niet van de stad. De volledige legislatuur werd nagenoeg nagenoeg geen poot uitgestoken naar de belangrijke gebouwen in Leuven en in het verkiezingsjaar zou alles plots koek en ei zijn. De feiten: veel beloven, weinig goed doen. N-VA wil een volwaardig erfgoedbeleid, nu meer dan ooit.

N-VA wil dat Leuven een actief erfgoedbeleid voert. Dit betekent zelf actief inzetten op het behoud en het onderhoud van haar erfgoed. Het slopen van waardevolle gebouwen en monumenten moet worden gestopt door onder andere proactief belangrijk bouwkundig erfgoed te verankeren in ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Voor leegstaande monumenten moet de stad een actief beleid voeren. Een basisvoorwaarde is dat het erfgoed gekend is en dus dringt een inventarisatie van de deelgemeenten zich op. Ten slotte moet voor N-VA het erfgoed en het werelderfgoed van Leuven meer als toeristische troef worden uitgedragen in binnen- en buitenland.

Gemeenteraadslid Luk Bellens vat het als volgt samen: “N-VA wil het groots verleden van Leuven maximaal bewaren en inzetten voor de toekomst. Leuven heeft alle troeven om een erfgoedstad te worden maar zette pas onlangs de eerste, voorzichtige stapjes voor een eigen erfgoedbeleid, op initiatief van N-VA.

De huidige bestuursploeg had het uitwerken van een volwaardig erfgoedbeleid tot doel gesteld in het bestuursakkoord. Meer dan vier jaar gebeurde hiervoor niets. Enkel na zwaar aandringen van N-VA werd in 2012 eindelijk een eerste stap gezet voor de aanwerving van een erfgoeddeskundige. Meer vooruitgang is er deze legislatuur niet geboekt en in praktijk blijven ernstige initiatieven uit. En toch schrijft het Leuvens schepencollege zichzelf veel lof toe over het gevoerde erfgoedbeleid. N-VA ging de feiten na en vond maar weinig redenen om te juichen.

Over het gesloopte winkelpand nr. 9 aan het begin van de Mechelsestraat zijn al veel over-en-weer verwijten van de stad naar de provincie gegaan en terug. Eenzelfde verhaal voor de Villa Fontaine bij de toegang tot de Matadiwijk. Niet het schepencollege maar N-VA Leuven drong bij de bevoegde minister aan op de bescherming voor het gebouw. Jammer genoeg was op dat moment de binneninrichting reeds vernietigd.

Het ontbreken van een erfgoedbeleid, is niet alleen schadelijk voor het aanzien en de aantrekkingskracht van Leuven, maar zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Denken we maar aan de restanten van de stadsomwalling, de Sint-Jacobskerk en leegstaande panden zoals 'de Lusthof' in de Parijsstraat.

De restanten van de eerste stadsomwalling zijn er slecht aan toe. Vooral het Handbooghof, de bewaarde omwalling en de Sint-Donatustoren in het stadspark, zijn in zeer slechte staat. Een aantal stukken stortten reeds in of moeten steeds meer onderstut worden. Gelukkig vielen er geen gewonden maar het is onverantwoord zo het lot te blijven tarten. Dat de burgemeester een dergelijke persoonlijke aansprakelijkheid wil nemen, is onbegrijpelijk. Nu is er nog steeds geen structurele oplossing, laat staan een formeel dossier om ondersteuning vanuit Vlaanderen te krijgen. Deze schaarse getuige van het middeleeuwse Leuven verdient het om gerestaureerd en ontsloten te worden.

De Sint-Jacobskerk staat bijna 50 jaar leeg wegens stabiliteitsproblemen. Vorig jaar, het 17de jaar dat burgemeester Tobback in het zadel zat, kondigde het schepencollege aan dat er een oplossing was: men ging hoogstnodige werken beginnen om de stabiliteit te verbeteren. In 2013 zouden de grote stabiliteitswerken starten met steun van de Vlaamse overheid. Een jaar later is er nog steeds geen idee over een herbestemming. Er is ook nog geen restauratiedossier ingediend. De aankondigingspolitiek zonder actie zorgt ervoor dat zelfs de volgende bestuursploeg moeilijk de restauratie en de herbestemming in dezelfde periode kan rond krijgen. N-VA wil zo snel mogelijk een volledige oplossing en een formele opstart van het dossier.

Het pand 'de Lusthof' aan de Parijsstraat 38 is sinds 1996 onbewoonbaar verklaard. De huidige eigenaar kondigt sinds 2000 aan dat er actie komt, maar een volledig dossier om tot restauratie over te gaan, ligt nog steeds niet voor. De stad laat begaan en blijft passief aan de kant. N-VA vraagt zich af of er slachtoffers moeten vallen door de instabiele schoorsteen vooraleer er hier eindelijk wordt opgetreden.

De abdij van 't Park is een uitzondering en wordt momenteel wel grondig gerestaureerd. De stad nam een goede beslissing om de abdij in erfpacht te nemen. Maar financieel wordt het feest van ca. 25 miljoen echter nagenoeg volledig gedragen door de Vlaamse overheid. N-VA-minister Bourgeois bepleitte bij de Vlaamse regering het ter beschikking stellen van dit enorme bedrag, en dit ondanks de moeilijke financiële tijden. De stad Leuven zet daar tegenover een BTW-constructie waardoor zij er zelf geen geld moet insteken hoewel de regels 20% eigen inbreng voorschrijven. Of het spelen met de BTW gaat lukken, is ten zeerste de vraag. En als het mislukt, valt dit pas binnen een aantal jaren als cadeau op de Leuvense begroting. Daarnaast boekt de stad de middelen van de Vlaamse overheid in haar reserves. Op zich niet verkeerd maar dat dit wordt gecommuniceerd als zelf opgebouwde reserves, is voor N-VA de waarheid geweld aandoen.

In de abdij van Vlierbeek zijn belangrijke stappen genomen maar het werk is er niet af. Op 6 juli 2012 kondigde het schepencollege nog aan in 2014 te beginnen met de restauratie en hiervoor 70% van de kostprijs te willen van de Vlaamse overheid. Niet alleen kan de wachttijd niet beginnen lopen zolang er geen dossier door de stad is ingediend, de 70% is ook lang geen verworvenheid.

Voor de Sint-Donatustoren in het stadspark wordt nu vrijdag een persconferentie georganiseerd waarbij de stad mee aankondigt dat het dossier is opgenomen op de lijst om subsidies te krijgen. Wederom niet de verdienste van de stad maar wel van Erfgoed Vlaanderen die de toren in erfpacht nam. Daarenboven is dit slechts een administratieve stap wat nog niet gelijk staat aan de restauratie van de toren.

Zeger Debyser, vijfde op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, is teleurgesteld: “Naast het ontbreken van een erfgoedbeleid, blijven ook de meeste erfgoeddossiers steken bij intenties en aankondigingen. Dat hierdoor het typerend Leuvens erfgoed in gevaar komt, laat het bestuur blijkbaar koud. Voor N-VA is een volwaardig erfgoedbeleid onontbeerlijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is